گالری تصاویر

 

وکیل در چین

Mr. Asadollah Asgaroladi President of Iran – China Chamber of Commerce & Dr. Arash Izadi

 

وکیل در چین

The Ambassador of the People’s Republic of China in Iran & Dr. Bijan Izadi – Dr. Arash Izadi

The Hague Academy of International Law

Dr. Arash Izadi at The Hague Academy of International Law

 

Dr. Izadi & The president of Shanghai Bar Association

Dr. Izadi & The president of Shanghai Bar Association

 

دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری بین المللی اتاق ایران و دکتر آرش ایزدی

Dr. Mohsen Mohebbi The President of ACIC & Dr. Arash Izadi , Arbitrator of ACIC دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری بین المللی اتاق ایران و دکتر آرش ایزدی

دکتر بیژن ایزدی و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آنکارا- ترکیه

دکتر بیژن ایزدی و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آنکارا- ترکیه

Dr. Arash Izadi & Indonesia Bar Association

Dr. Arash Izadi at Indonesia Bar Association Indonesia

Dr. Arash Izadi at 大成Dentons Law Firm in Shanghai

Dr. Arash Izadi & Dr. Chen the president of China Arbitration Academy – CIETAC , Beijing