گالری تصاویر

H.E Ali-Akbar Nateq-Nouri

H.E. Ali-Akbar Nateq-Nouri & Dr. Arash Izadi

 

وکیل در چین

Mr. Asadollah Asgaroladi President of Iran – China Chamber of Commerce & Dr. Arash Izadi

 

وکیل در چین

The Ambassador of the People’s Republic of China in Iran

The Hague Academy of International Law

The Hague Academy of International Law

 

Dr. Izadi & The president of Shanghai Bar Association

Dr. Izadi & The president of Shanghai Bar Association

 

دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری بین المللی اتاق ایران و دکتر آرش ایزدی

دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری بین المللی اتاق ایران و دکتر آرش ایزدی

دکتر بیژن ایزدی و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آنکارا- ترکیه

دکتر بیژن ایزدی و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آنکارا- ترکیه