امور کنسولی و امور ایرانیان

وکیل دادگستری در ایران

امور حقوقی در ایران

ارائه خدمات کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور 

توسط کارشناسان ارشد سابق اداره کنسولی و اداره تابعیت وزار امور خارجه

ومتخصصان بازنشسته وزارت امور خارجه در زمینه امور ایرانیان

امور کنسولی و خدمات ایرانیان خارج از کشور

امور کنسولی و خدمات ایرانیان خارج از کشور

کنسولی

فهرست خدمات

امور کنسولیIran, Islamic Republic of

امور تابعیت

 کسب تابعیت ایران

 ثبت ازدواج و ثبت طلاق 

اموال و مستغلات ایرانیان خارج از کشور

  تغییر نام و تغییر نام خانوادگی و اصلاح شناسنامه

 دریافت شناسنامه و کارت شناسایی ملی 

 تنظیم وکالتنامه 

تایید اسناد

گذرنامه و روادید

امور نظام وظیفه

سجلات و اسناد

احوال شخصیه

امور ایرانیان مقیم خارج

تایید مدارک تحصیلی و غیر تحصیلی 

گواهی تجرد 

اصلاح تاریخ تولد 

دریافت کارت شناسایی ملی