آقای سجاد رحیم کیا

IMG_5177

آقای سجاد رحیم کیا

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

Mr. Sajjad Rahim Kia

Attorney at Law

LL.B. LL.M

Member of Izadi Law Firm