آقای افشین ایزدی

 

Izadi Law Firm - Afshin Izadi

Izadi Law Firm – Afshin Izadi

آقای افشین ایزدی

کارشناس حقوق کارشناس اقتصاد   –   کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

Afshin Izadi

Economic Law Expert

LL.B – B.A.  Economy

LL M   Economic Law

Leave a Reply