آقای جواد ناظر

آقای جواد ناظر

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

قاضی سابق دیوان عالی کشور و هیئات تشخیص دیوان عالی کشور و کمیسیون ماده 18 سابق آئین دادرسی

Mr. Javad Nazer

Attorney at Law and Legal Adviser

Former Judge of the Suprime Court of the Islamic Republic of Iran