داور دادگاه بین المللی داوری شنژن -چین

دکتر آرش ایزدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و داور تجاری بین المللی

متخصص قراردادهای تجاری ایران و چین

پیگیری تخلفات قراردادی در کشور چین

Shenzhen Court of International Arbitration (Shenzhen Arbitration Commission) (SCIA-SAC)